Skip to main content

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

 

1. Rekisterinpitäjä

Hyvinvointivalmennus Studio One Oy

Yhteystiedot:

Pitkämäenkatu 6 A
20250 Turku

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa:

Hyvinvointivalmennus Studio One Oy / Mikko Äikäs
Pitkämäenkatu 6 A
20250 Turku
040 829 5464
info@studio-one.fi

Tapauksen mukaan mahdollisen tietosuojavastaavan yhteystiedot:

Hyvinvointivalmennus Studio One Oy / Mikko Äikäs
Pitkämäenkatu 6 A
20250 Turku
040 829 5464
info@studio-one.fi

2. Rekisteröidyt

Asiakkaat (kuluttaja- ja yritysasiakkaat) sekä potentiaaliset asiakkaat (kuluttaja- ja yritysasiakkaat).

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

  • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella
  • Henkilötietoja käsitellään suostumuksen perusteella (esim. messuilla, muissa tapahtumissa tai verkkosivuilla kerätty potentiaalilista, lomakkeelle kysytty lupa markkinointiin)
  • Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • Asiakassuhteen hoitaminen
  • Palveluistamme kertominen

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot (myös asiakasyritysten työntekijät, jotka osallistuvat yrityksen kustantamiin palveluihin):

Yhteystiedot

  • Nimi
  • Sähköposti
  • Puhelinnumero
  • Osoite (yritykset: laskutustiedot)

Asiakastiedot

  • Tiedot ostetuista tuotteista / palveluista
  • Syntymäaika
  • Valmennuksen toteutumiseen vaadittavat taustatiedot mm. terveydentila, sairaushistoria, lähtökohdat, tavoitteet ym. (ks.
  • Tarkemmat tiedot liitteistä 1 ja 2: Esitietolomake ja taustatietolomake)
  • Harjoitusohjelmat, ruokapäiväkirjat ja –analyysit, sähköpostiviestit
  • Kerätyt muistiinpanot valmentajan toimesta

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen:

Hyvinvointivalmennus Studio One Oy / Mikko Äikäs
Pitkämäenkatu 6 A
20250 Turku
040 829 5464
info@studio-one.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

  • Asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä tai siitä neuvotellessa
  • Konsultaatiokäynnin sujuvuuden varmistamiseksi potentiaalinen asiakas tavattaessa
  • Asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Luovutamme tietoja asiakkaan suostumuksesta Firstbeat Technologies Oy:lle ja Laturi Corporation Oy:lle Firstbeat Hyvinvointianalyysin ja Energiatestin toteuttamista varten sekä Healthfactory Oy:lle (SYKE Tribe) harjoitusohjelmien laatimista varten. Yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia omalta osaltaan.

8. Käsittelyn kesto ja tietojen sijainti

Tietojen säilyttämisen kesto/käsittelyn pituutta koskevat yleiset periaatteet:

Henkilötietoja käsitellään niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa ja kaksi (2) vuotta asiakassuhteen päättymisen jälkeen, sillä haluamme varmistaa asiakkaalle elämäntapamuutoksen onnistumiseen vaadittavan tuen ja kysyä asiakkaan kuulumisia myös asiakassuhteen päättymisen jälkeen.
Mikäli asiakas luovuttaa tietojansa yrityksemme käyttöön, mutta asiakassuhdetta ei synny välittömästi, säilytämme tietoja kaksi (2) vuotta, jotta voimme olla yhteydessä asiakkaaseen myöhemminkin, mikäli hän on kiinnostunut, mutta elämäntilanne ei kyseisellä hetkellä ole sopiva.

Sijainnit, joissa tietoja säilytetään:

Hyvinvointivalmennus Studio One Oy:n toimitiloissa lukkojen takana, jossa vain asianomaiset pääsevät niihin käsiksi. Tietojen muoto on aina valmennuksen onnistumisen kannalta tarkoituksenmukainen, mm. word, excel tai paperi –muotoisena.
Tietoja käsittelevien valmentajien tietokoneilla tiedostomuotoisina asianmukaisten salasanojen ja palomuurien takana.
Tietoja käsittelevien valmentajien puhelimissa tiedostomuotoisina asianmukaisten salasanojen ja palomuurien takana.

9. Henkilötietojen käsittelijät

Asiakasrekisteriä käsittelevät Hyvinvointivalmennus Studio One Oy:n työntekijät ja toimeksiantosopimuksen piirissä olevat valmentajat, tilitoimistomme Talenom Oyj, laskurahoituspalvelumme Visma PPG Oy (Lähirahoitus Oy) sekä kohdassa 6. mainitut yritykset.

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät sekä toimeksiantosopimuksen piirissä olevat valmentajat käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.